Disclaimer

Copyright

© 2021 Spoorwegmuseum - Alle rechten voorbehouden.

Op deze pagina's rusten copyrights die toebehoren aan Het Spoorwegmuseum. Niets uit deze pagina's mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd middels drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, vastleggen als databestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik of voor gebruik door leerlingen uit basis- en voortgezet onderwijs. Voor elke uitzondering hierop dient er uitdrukkelijk toestemming gevraagd te worden aan Het Spoorwegmuseum.

Disclaimer
Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.

Redactie:
Het Spoorwegmuseum, afd. Communicatie & PR

Website en nieuwsbrief:

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden
Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden ("gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Het Spoorwegmuseum alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten. De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
Voor voorwaarden die gelden bij het bezoek van Het Spoorwegmuseum kunt u het onderdeel Bezoekersvoorwaarden raadplegen.

Privacy Policy
Het Spoorwegmuseum legt gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres) ter uitvoering van het lidmaatschap van de Rail Rookies , verwerking van de internetkaartverkoop. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om u en/of uw kind te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dit schriftelijk melden aan Het Spoorwegmuseum t.a.v. afdeling Marketing, Antwoordnummer 58005, 3508 VB, Utrecht.

Wij verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren leggen we de respons (open en kliks) op onze e-mails op individueel niveau vast. Indien u de digitale nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven door middel van een link in de nieuwsbrief.   

Alle door u verstrekte informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Uw verzoek kunt u indienen bij brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Uw brief kunt u richten aan Het Spoorwegmuseum t.a.v. afdeling Marketing, Antwoordnummer 58005, 3508 VB, Utrecht.

Het Spoorwegmuseum draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Informatie
Het Spoorwegmuseum betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden bij info@spoorwegmuseum.nl zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.

Ondanks het feit dat Het Spoorwegmuseum zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Het Spoorwegmuseum niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Voor voorwaarden die gelden bij het bezoek van Het Spoorwegmuseum kunt u het onderdeel Bezoekersvoorwaarden raadplegen.

Aansprakelijkheid
Het Spoorwegmuseum is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van informatie op de website, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Het Spoorwegmuseum. Het Spoorwegmuseum is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Het Spoorwegmuseum kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat, het gebruik van andere bezoekers stoort,  het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Het Spoorwegmuseum  beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

Links met andere websites
Deze website kan links bevatten naar externe internetpagina's. Het Spoorwegmuseum is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Cookie Policy
Een methode die op veel internet pagina's wordt gebruikt om internetpagina’s beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers, is het gebruik van zogenaamde (tijdelijke of permanente) "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast.

Voor meer informatie over onze cookies verwijzen wij u door naar onze cookievoorwaarden.

Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website bij Het Spoorwegmuseum.

Bezoekers mogen de website raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Het Spoorwegmuseum  in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Het Spoorwegmuseum en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Spoorwegmuseum. Dit geldt ook voor het ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi)commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens.
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website.
Het Spoorwegmuseum is onder meer exclusief licentienemer voor Nederland van de volgende op naam van Het Spoorwegmuseum staande Benelux merken:

  •  Het woordmerk Het Nederlands Spoorwegmuseum (inschrijvingsnummer 1256295);
  •  Het woordmerk De Vuurproef (inschrijvingsnummer 1256298);
  •  Het woordmerk On traXS! (inschrijvingsnummer 0861651);
  •  Het woordmerk Rail Rookies (inschrijvingsnummer 1256301).

Ongevraagd ingestuurde ideeën
In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie op deze website plaatst of deze toestuurt aan Het Spoorwegmuseum en/of Rail Rookies team via e-mail of anderszins, zal Het Spoorwegmuseum gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Het Spoorwegmuseum zal niet gehouden zijn de betreffende ideeën of materialen geheim te houden.

U vrijwaart Het Spoorwegmuseum hierbij terzake van alle schade die Het Spoorwegmuseum lijdt en alle kosten die Het Spoorwegmuseum maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de ideeën en materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid
Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht
Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze gebruikersvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Vestigingsadres, Inschrijvingsnummer K.v.K., etc.
Vestigingsadres:
Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam:

Stichting Nederlands Spoorwegmuseum
Maliebaanstation
3581 XW  UTRECHT

Inschrijvingsnummer K.v.K.: 41178462, Utrecht

BTW nummer: NL002883284B01